Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,
naša spoločnosť VRANÍK s.r.o., IČO 26238861, so sídlom Pod Veselou 688, 763 15 Slušovice (ďalej len „spoločnosť) je správcom osobných údajov. Touto cestou by sme Vás radi informovali o spôsobe, akým zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi.
Všetky osobné údaje spracovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 (ďalej „GDPR) a na to nadväzujúcich právnych predpisov.
Prosíme, vezmite na vedomie, že je nevyhnutné, aby osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli presné a úplné. Prosíme Vás preto, aby ste nás informovali o akejkoľvek zmene v poskytnutých osobných údajoch.
V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní osobných údajov našou spoločnosťou sa, prosíme, obráťte na:
e-mail: gdpr@pneuvranik.cz

1.     Prečo tieto osobné údaje spoločnosť spracováva?
Spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje najmä za týmito účelmi:
I.     Uzatvorenie príslušnej zmluvy / vybavenie objednávky / poskytnutie služby.
II.     Vedenie databázy klientov a ich kontaktných údajov.
III.     Fakturácia a vedenie účtovníctva.
IV.     Vedenie pohľadávok voči klientom.

2.     Čo spoločnosť oprávňuje spracovávať osobné údaje za vyššie spomenutými účelmi?
Spoločnosť je oprávnená / povinná spracovávať osobné údaje:
I.     K vybaveniu Vašej objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany spoločnosti plniť.
II.     Ak spoločnosť musí plniť právne povinnosti, ktoré jej prikazuje zákon (napr. povinnosť overovať totožnosť).
III.     Ak ich potrebuje pre účely svojich oprávnených záujmov, či tretej strany (napr. z dôvodu evidovania databázy zákazníkov).

3.      Aké osobné údaje spoločnosť spracováva?
Spoločnosť spracováva osobné údaje, ktoré ste jej poskytli / alebo osobné údaje, ktoré spoločnosť získala na základe plnenia Vašej objednávky. Spoločnosť spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
Spoločnosť spracováva osobné údaje klienta najmä v tomto rozsahu:
I.     Adresné a identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mailová adresa.
II.     Popisné údaje: bankové spojenie.
III.     Údaje o tretej osobne: meno, priezvisko, e-mail zástupcu klienta.

4.     Komu môže spoločnosť sprístupniť osobné údaje?
Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť je oprávnená sprístupniť či oznámiť jeho osobné údaje subjektom alebo orgánom:
I.     Ktoré sú v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnené od spoločnosti požadovať poskytnutie osobných údajov (napr. polícia, kontrolné orgány a pod.)
II.     Zúčastňujúcim sa na dodávke tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.
III.     Zaisťujúcim služby prevádzkovania internetového portálu www.pneuvranik.cz
Spoločnosť poskytuje osobné údaje subjektom do tretích krajín.

5.     Ako dlho bude spoločnosť uchovávať osobné údaje?
Spoločnosť bude osobné údaje zákazníka uchovávať na dobu trvania zmluvného vzťahu, na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a na dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou, maximálne na dobu 10 rokov.

6.     Aké sú práva zákazníka?
I.     Zákazník má právo požiadať od spoločnosti informácie o spracovaní svojich osobných údajov, ktoré je mu spoločnosť povinná poskytnúť bez zbytočného odkladu. Ďalej má zákazník právo požadovať opravu či doplnenie svojich osobných údajov, vymazanie či obmedzenie spracovania (týmto však nesmie byť dotknutá zákonná povinnosť spoločnosti spracovávať osobné údaje) a rovnako má právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
II.     V prípade pochybností o zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese alebo máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018.


Zdislava Vraníková
konateľ spoločností