Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok


Predávajúci:

VRANÍK s.r.o.

Pod Veselou 688, 763 15 Slušovice

IČO 26238861

DIČ CZ26238861

Zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Brno, spisová značka C 38982

zastúpená

Vraník s.r.o., organizačná zložka

Víťazná 902/36C, 958 06 Partizánske

IČO 44556411

IČ DPH SK4020227981

Zapísaná v Obchodnom registri, oddiel Po, zložka 10191/R


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: VRANÍK s.r.o., Pod Veselou 688, 763 15 Slušovice, Česká republika, zastúpená Vraník s.r.o., organizačná zložka, Víťazná 902/36C, 958 06 Partizánske, Slovenská republika (ďalej len "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop") na adrese www.pneuvranik.sk.

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu

5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.


Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.


II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

4. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

5. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu je nasledovný:

 1. Kupujúci vytvorí objednávku prostredníctvom e-shopu.
 2. Predávajúci potvrdí doručenie objednávky kupujúcemu emailom

6. Kupujúci dokončením a potvrdením objednávky potvrdzuje, že si prečítal a je oboznámený s týmito VOP a že s nimi bez výhrady súhlasí.

7. Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

9. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho VRANÍK s.r.o. a Vraník s.r.o., organizačná zložka, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, a.i. alebo zmluvných partnerov, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dojednané inak.


III. CENY TOVARU

1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

2. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.


IV. SPÔSOB PLATBY

1. Platby za tovar sa uskutočňujú nasledovnými možnosťami:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (osobný odber)
 2. vopred klasickým bankovým prevodom,
 3. online platobnou kartou,
 4. dobierkou pri prevzatí tovaru.
 5. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok stanovených predajcom)

2. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

3. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


V. DODÁVKA TOVARU

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť)

2. Kuriérska spoločnosť zodpovedá za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie.

3. Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámi kupujúci túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky.


VI. VRÁTENIE TOVARU

1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je prílohou týchto VOP.

3. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Vraník s.r.o., organizačná zložka, Víťazná 902/36C, 958 06 Partizánske.

4. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu slovensko@pneuvranik.cz, prípadne môže zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

7. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.


VII. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUKA

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je stanovená v legislatívnej dĺžke 24 mesiacov. Pre právnické osoby a podnikateľov sa záručné podmienky riadia Obchodným zákonníkom a to podľa podmienok výrobcu a s vylúčením ustanovení určených pre spotrebiteľov.

2. Nad rámec tejto legislatívnej dĺžky poskytuje Predávajúci u protektorovaných pneumatík vlastnej výroby kupujúcemu časovo neobmedzenú záruku na výrobné chyby až do zjazdenia dezénu na zákonom povolenú minimálnu hĺbku dezénu. U protektorovaných pneumatík, ktoré boli reklamované po uplynutí viac ako 24 mesiacov od kúpy, bude kupujúcemu pri uznanej reklamácii vrátená pomerná časť kúpnej ceny, ktorá percentuálne odpovedá výške zostatkového dezénu odčítaného od minimálnej (povinnej) zákonnej hĺbky.

3. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru tento dôkladne skontrolovať a bez zbytočného odkladu predávajúceho informovať o prípadných zistených vadách a to buď prostredníctvom emailu na adresu predávajúceho, poštou alebo telefonicky. Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

4. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v e-shope prodávajúceho www.pneuvranik.sk.

5. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

6. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7. Reklamácia bude posúdená ako neoprávnená, ak sa jedná o chybu, ktorá je priamym dôsledkom nedodržiavania všeobecne platných zásad pre používanie výrobku, opotrebenie v súvislosti s jeho prevádzkovaním, či iných okolností nezlučiteľných s riadnym používaním. Prirodzené starnutie materiálu rovnako nemožno považovať za výrobnú chybu. Na mechanické poškodenie pneumatík, poškodenie vplyvom neodbornej montáže (hlavne poškodenia pätiek s následným „vypuknutím“ bočnice) alebo na kilometrové výkony (rýchlosť opotrebenia pneumatík) sa záruka nevzťahuje. Za výrobnú chybu nie je možné určiť miesta na bočniciach protektorovaných pneumatík, ktoré sú v dôsledku technologického spoja materiálu (ide o prekrytie začiatku a konca novo naneseného materiálu). Spoj je teda na každej bočnici, spravidla na rovnakom mieste oproti sebe.

8. Tovar je kupujúci povinný reklamovať písomne a doručiť na adresu predávajúceho: Vraník s.r.o., organizačná zložka, Víťazná 902/36C, 958 06 Partizánske. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný emailom.

9. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

10. V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady na vrátenie tovaru kupujúcemu kupujúci.

11. Neuznaná reklamácia bude po dobu 30 dní od oznámenia výsledku reklamačného konania kupujúcemu uložená v mieste podnikania predávajúceho, kde môže byť po predchádzajúcom oznámení vyzdvihnutá kupujúcim. Po uplynutí tejto doby sa má za to, že kupujúci nemá záujem o odobratie neuznanej reklamácie a tento reklamovaný predmet bude predaný k ekologickej likvidácii bez nároku na náhradu škody.

12. Pokiaľ si s čímkoľvek pri riešení reklamácie nebudete vedieť pomôcť, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu (zmluvní partneri) alebo nás kontaktujte na čísle 948 111 903.


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy, týmito podmienkami výslovne neupravené, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov ako aj práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

4. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov poskytnutých pri uzatvorení kúpnej zmluvy, v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefón, email, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie povinností predávajúceho z kúpnej zmluvy a pre ďalšie obchodné a marketingové aktivity.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


IX. RIEŠENIE SPOROV

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.


Kontakt na orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Ústredný inšpektorát

Slovenskej obchodnej inšpekcie

P. O. BOX 29

Bajkalská 21/A

827 99 Bratislava


tel. č.: 02/58272132
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi