Reklamačný poriadok

Snažíme sa o to, aby v prípade, že zákazník bude musieť výrobok reklamovať, bolo všetko vybavené predovšetkým k jeho spokojnosti a v súlade so zákonmi.

Garancia vrátenia peňazí:
naša spoločnosť poskytuje na všetok tovar predaný prostredníctvom svojho internetového obchodu garanciu vrátenia peňazí počas 14 dní od zakúpenia tovaru. Garancia sa nevzťahuje na tovar, ktorý je poškodený, nefunkčný, vykazujúci mechanickú či inú poruchu a tovar použitý. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou (napr. v prípade doručenia iného, než objednaného tovaru) Vám tovar zadarmo a bez zbytočného odkladania vymeníme, poprípade ponúkneme primeranú zľavu z ceny, alebo môžete od objednávky odstúpiť.

Neodkladne po doručení zásielky tovar skontrolujte. V prípade, že je dodaný prepravnou službou, tak priamo pred jej pracovníkom. Ak zistíte poruchu tovaru alebo rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom, kontaktujte našu spoločnosť. Oznámenie je treba vykonať okamžite, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru, pričom po tejto dobe sa zásielka považuje za kompletnú a bezchybnú. Pokiaľ tak nevykonáte, vystavujete sa nebezpečenstvu, že Vaša reklamácia nebude uznaná, pričom sa tovar bude považovať za doručený v poriadku.

Záruka:
predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na výrobné kazy na tovare (u protektorovaných pneumatík) po celú dobu životnosti protektoru (t.j. po zjazdenie dezénu na zákonom povolenú minimálnu hĺbku). Prirodzené starnutie materiálu nemožno považovať za výrobnú poruchu. Záruka sa vzťahuje na celý protektor, t.j. aj na kostru. Na nový tovar, t.j. neprotektorované pneumatiky, sa vzťahujú záruky deklarované výrobcom tohto tovaru. Kilometrový výkon protektorov je plne zrovnateľný s novou pneumatikou. Na mechanické poškodenie pneumatiky alebo poškodenie vplyvom neodbornej montáže (najmä poškodenie pätiek s následným vydutím bočnice) sa záruka nevzťahuje.

Pri odovzdávaní reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, či došlo ku škode na jeho majetku alebo na majetku tretích osôb, a túto skutočnosť riadne uviesť v príslušnom reklamačnom formulári. V prípade, že kupujúci pri odovzdávaní reklamácie predávajúcemu neoznámi (neuvedie vo formulári), že došlo ku škode na majetku kupujúceho alebo na majetku tretích osôb, bude sa mať za to, že takáto škoda nevznikla.


Reklamácia:
reklamácia sa riadi zákonom č. 89/2012 Sb. V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu poslaný dobropis vo výške, ktorá percentuálne odpovedá výške zvyšného dezénu odpočítanej od minimálnej (povinnej) zákonnej hĺbky. Potom bude reklamovaná pneumatika na náklady predávajúceho ekologicky zlikvidovaná. Reklamácia bude našou spoločnosťou vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, t.j. najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie je tovar potrebné zaslať dodávateľovi vrátane dokladu o nákupe tovaru a označenia presného popisu poruchy. V prípade neuznania reklamácie bude kupujúci o dôvode neuznania neodkladne informovaný.

V prípade, že nastane dôvod k reklamácii a nie ste si správnym postupom istí, radšej konzultujte optimálne kroky s našou firmou na telefónnom čísle 0948 111 903, prípadne priamo v prevádzke Víťazná 902/36C, Partizánske.

Objem reklamácií u nás vyrábaných pneumatík dlhodobo neprekračuje 0,5%.

Sme držiteľmi osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti typu vybavenia a súčastí vozidiel pod číslami P59 a P34, ďalej sú výrobky našej firmy homologované osvedčením E8 108R-000022 a E8 109R-000022. Aktuálne vyhlásenie o zhodnosti produkcie (homologačné certifikáty) sú dostupné k náhľadu v tejto prílohe.